We zitten nu (2020) al 8 jaren in 2012. Dat jaar hield vele mensen bezig. Maar wat gebeurde er dan? Gebeurde er überhaupt iets? De Witte Broederschap heeft over het jaar 2012 vele interessante, heldere antwoorden gegeven. Hierbij een selectie. Hun voorspellingen bleken wederom waar, dat in tegenstelling tot dat wat veel helderzienden geloofden er waren nogal wat doom scenarios voorspeld toen. Bijvoorbeeld de aarde zou 4 dagen stilstaan, en dan ondersom gaan draaien, de pool shift zou een feit worden op 21 december 2012, we zouden geraakt worden door 'planeet' Niburu, aliëns zouden komen met ruimteschepen om de mensheid te redden (alleen de UFO gelovigen) en nog veel meer van dat soor gebleken onzin.

Uit de sessie van 21 januari 1998

Zal de Grote overgang vóór het jaar 2012 plaatsvinden zoals ook de Mayakalender aangeeft?

In feite zoals wij reeds eerder hebben gesteld, is er geen exacte datum van een grote overgang of van een climaxpunt in de omwenteling. In feite is de omwenteling reeds lang gaande en bent u bezig mede te werken aan deze omwenteling, gebruik te maken van de kosmische instraling en zal zich steeds verder ontwikkelen, stap voor stap, totdat het langzamerhand een neergaande lijn geeft en alle calamiteiten weer zullen afnemen. Een datum of een jaar is niet voldoende om hiermede een climax of hoogtepunt in de omwenteling aan te geven. Deze zal zeker in uw jaren gerekend, meer dan vijftig jaar duren. Hetgeen betekent, dat het duidelijk hoogtepunt in die vijftig jaar niet aan te wijzen is.

Alles heeft ook te maken met hoe de mens zich gedraagt ten tijde van de grote veranderingen die reeds gaande zijn en die nog gaan komen. Het betekent, hoe gaat men om met het milieu, hoe gaat men om met elkaar, welke keuzes neemt de mens nog, hoeveel bewustzijn kan gezaaid worden. Hoe groot is de mogelijkheid dat het bewustzijn van de bewuste mens gebruikt gaat worden, om daadwerkelijk inzicht te geven ook aan minder bewuste mensen, waardoor de aarde voor een groot deel geremd kan worden in zijn ondergang en z‘n opkomst, die dan nog beter tot stand kan worden gebracht voor de mensheid en voor de dan, in incarnatie zijnde geesten.

 

UIT DE SESSIE VAN 15 DECEMBER 1998

Kunt u ons zeggen wat de betekenis is van de Mayakalender en wat de reden is waarom deze kalender in 2012 niet verder gaat terwijl deze kalender zoveel jaren goede diensten bewezen heeft en zoveel wijsheid bevat?

In zekere zin en dat zult u begrijpen, zal de tijd die de mens heeft gemaakt, in 2012 niet ophouden. Doch tot 2012 kregen de hogepriesters van de Mayacultuur hun informatie over de ontwikkeling van het volk, van het land, van de samenstelling zoals zij was en nu is. Na deze datum, dit jaar, kwam er geen informatie meer, kregen de hogepriesters geen inzicht en daarom hebben zij de kalender niet verder gevoerd dan tot dat jaar, hetgeen niet inhoudt dat na 2012 er in feite geen jaren meer zullen zijn, doch ze zullen op een andere manier lopen. Er zullen andere tijdsindelingen worden toegepast om de veranderingen van de aarde voor de mensheid aannemelijk weer in structuur te brengen, hetgeen inhoudt dat het zelfs voor de Maya‘s het niet belangrijk was en daarom ook niet voor het land en voor het continent, om in die tijd reeds informatie te geven over de tijd na 2012.

 

UIT DE SESSIE VAN 19 FEBRUARI 2001 TE GRONINGEN

We werken graag met het boek De Goddelijke Driehoek over numerologie, astrologie en tarot. In de telling rekenen we voor het jaar 2000 het getal 20, het boek eindigt bij 78/6. Dit getal is te verkrijgen door op te tellen 31/12/2015. Is het zo dat het einde van onze manier van jaartelling die volgens de Maya‘s in 2012 zou eindigen, in werkelijkheid in 2015 eindigt?

In die zin heeft het numerologisch systeem eenzelfde systeem als de Maya‘s, als het astrologische systeem. In feite past alles in de systematiek van de getallenleer en frequentie en geheel juist, zal men op een gegeven moment aan het einde der getallen een nieuwe cyclus binnengaan waarin een nieuw systeem geleerd wordt. Daar waar u en niemand meer, de getallen op kan tellen om tot een verdere becijfering te komen, waarin geen enkel systeem meer past dat u nu kent op aarde, mag u logischerwijze aannemen en kunnen we dat zelfs bevestigen, dat op die wijze niet meer gerekend kan worden. Zoals de bijbel een frequentie, een numerologisch systeem is, zoals uw computers een numerologisch systeem zijn, zoals alles frequentie en trilling is, zo is ook de tarot een numerologisch systeem, een systeem dat een nieuwe cyclus binnengaat, dat niet meer te tellen en te vereenvoudigen is.

 

UIT DE SESSIE VAN 6 AUGUSTUS 2001 TE ROLDE.

De Maya‘s, maar eerder nog de Izapanen, waren bekend met precessie. Op basis hiervan ontwikkelden zij de zogenaamde lange-tellingen-kalender. Duizenden jaren geleden wist men dat deze kalender met een tijdsduur van in totaal 26 duizend jaar, moest eindigen op 23 december 2012. Het moment van een zeer unieke zonnestand. Het decembersolstitium van de zon valt dan exact samen met het centrum, het zwarte gat, de baarmoeder van onze melkweg. In de Maya-cultuur betekent dit het einde maar ook het begin van een cyclus van 26 duizend jaar. Deze periode lijkt overeen te komen met een wereldtijdperk en dan met name het Vissentijdperk. Is deze veronderstelling juist en zo ja, is er dan op de genoemde datum een duidelijke overgang naar het Aquariustijdperk en in wat voor vorm dan ook merkbaar?

In feite is het Aquariustijdperk niet op één datum in te luiden. Langzamerhand verschuift het Vissentijdperk zich in het Aquariustijdperk, zoals langzamerhand de herfst zich in winter schuift. Wanneer jaargetijden in elkaar overschuiven, heeft het wel een exacte datum, doch de jaargetijden zelf zullen merkbaar, voelbaar, langzamerhand verschuiven. Zo is het ook met de grote tijdperken van het Vissentijdperk naar het Aquariustijdperk. De Maya‘s en zeer zeker de bakermat van hun cultuur, hadden deze kennis juist omdat zij iets hadden ontdekt en gekregen van hun oudere broeders, zogezegd lichtwezens, waarmee zij contacten onderhielden.

Dat de aarde grote cirkels beschrijft in het heelal, dat de zon en de sterren niet rond de aarde draaien, doch dat de aarde een baan beschrijft door het heelal, juist door hier vanuit te gaan en deze kennis te bezitten, waren zij in staat om deze exacte berekeningen te maken. Zij waren destijds reeds op de hoogte van het kantelen en wankelen van de aardas. Vanzelfsprekend is het zo dat, over een voor u niet te lange tijd, de aarde een belangrijke nieuwe fase binnen gaat, waarin een schroefbeweging van de gekantelende aardas, u verder naar beneden zal schuiven. De aarde gaat zogezegd in zijn gewichtsverdeling veranderen, hetgeen maakt dat polen zich gaan verplaatsen. Voor u zal, als u uw plaats behoudt in het land waar u nu woont, de zon op een andere plaats opgaan en ondergaan, hetgeen inhoudt dat de temperatuurverschillen nog groter worden dan zoals u ze nu kent.

De klimatologische veranderingen zullen enorm zijn, in feite wordt de aarde door elkaar geschud. Zeeën verdwijnen en landen komen op, in feite ondergaat de gehele aarde een metamorfose. Doch dat alles zal niet in één dag gebeuren. Het zal niet zo zijn dat juist op de datum zoals de Maya‘s hebben berekend, dit alles zal gaan gebeuren. Doch wat van wezenlijk belang is, is dat vanaf dat moment de energieën merkbaar, sterker dan ooit, voor de mensheid voelbaar zijn. Vele, vele mensen zullen reageren, op de kracht en sterke invloeden van Aquarius in hun leven. Nog veel sterker dan wat men op dit moment voelt. En vele, vele mensen, duizenden voelen nu reeds hoe sterk Aquarius op hen inwerkt. En u mag weten dat dit slechts een fractie is van dat, wat komen gaat. Dat uw voorspellende dromen, uw gevoelens, uw krachten van genezing, uw uittredingen en al dat wat u meemaakt, het honderdvoudige zal zijn van wat u nu voelt en merkt. De spiritualiteit, uw kennis met krachten, met lichtwezens, zal zo enorm zijn, veel en veel sterker dan wat u zich nu kunt voorstellen.

Vandaar dat een exacte datum niet kan zijn, doch wel dat dit soort berekeningen bevestigen dat een geheel nieuw tijdperk voor de mensheid en voor de aarde zal gaan intreden en dat deze grote verschuivingen, grote veranderingen voor de mensheid inhouden, voor de gehele aarde en in feite voor de gehele omgeving van de aarde, want zoals u weet staat de aarde niet alleen in het heelal, in de kosmos. Met al zijn planetaire verbindingen, met alle verbindingen van fijnstoffelijke aard, die u niet direct waarneemt, al deze invloeden zullen enorme veranderingen ondergaan en zullen op die wijze dan ook weer hun reflectie naar de mensheid hebben.

 

UIT DE SESSIE VAN 20 OKTOBER 2002 TE LEEUWARDEN

Volgens sommige gidsen en voorspellingen van de Mayakalender, die spreekt zelfs van 2012, zal de omwenteling sneller plaatsvinden door grote onevenwichtigheid. Dit kan heel plotseling gebeuren, door vloedgolven, verschuivingen van tektonische platen, zoals u ook al heeft verteld, maar hoe zal de hulp er uitzien die de overlevenden dan nodig zullen hebben?

De mens zal geconfronteerd worden met grote veranderingen van de aarde, doch dit alles niet plotsklaps. Alles zal een langzaam karakter hebben van vele jaren waarin langzamerhand de aardas steeds verder verschuift. Er zullen vloedgolven zijn, er zullen verschuivingen zijn in de aardmassa, doch de mens zal steeds beter proberen zich aan te passen aan deze snel veranderende aarde. De mens die weet dat dit alles komen gaat, de mens die weet dat dit alles nodig is om in feite een totaal nieuwe vorm van de aarde te creëren, wordt op zichzelf teruggeworpen. Het lijkt misschien primitief voor velen, doch de mens zal naar de oerbeginselen van het overleven teruggaan om van daaruit een betere aarde te bouwen met betere mogelijkheden. Al dat, wat de mens nu gewend is, naar ontwikkeling van technologische overvloed, zal niet meer zijn. De mens wordt teruggeworpen op zichzelf en zijn overleving, doch is beter afgestemd. Op dat moment dat de Aquariusenergie ten volle zijn intrede doet, is de mens intuïtiever, gevoeliger, heeft intuïtieve kennis en zal beter reageren op de omgeving. De mens zal niet in angst verkeren, doch zal weten dat al dit moet gebeuren om in feite een harmonieuzere aarde te creëren, in harmonie met de aarde en met elkaar.

Doch dit alles duurt nog vele jaren. U zult zien dat de verschuivingen van de aarde en het klimaat, maar ook de ontwikkeling der mensheid, langzaam gaan. Het gaat voor uw begrippen langzaam, voor kosmische begrippen zit u in een enorme versnelling, doch die neemt u als mens niet waar. In zekere zin zal de mensheid blij zijn als deze tijden doorleefd zijn. Enorme karmische oplossingen, veranderingen voor de mens zullen plaatsvinden in de wisseling van de tijdperken.

 

UIT DE SESSIE VAN 29 DECEMBER 2004 TE WINSCHOTEN

Ooit heeft u gezegd dat de kanteling van de aardas in 1798 is begonnen. Volgens de Maya‘s gaat de kanteling van de aardas in 2012 gepaard met veranderingen van de cycli waardoor onze tijdmeting niet meer klopt. Is het inderdaad juist dat tot dat moment in 2012 de cycli zoals wij die in onze tijdseenheden duiden niet veranderen maar dat dit in 2012 plotseling wel het geval is?

De berekeningen zijn te vergelijken met de kalenderdata van bepaalde dagen die u als het voorjaar of de herfst stelt en zeer zeker zal dit qua berekening ook exact zo zijn. Doch daarom kan het weer, het klimaat wel een ander gedrag vertonen en zo is het ook met de kalenderdatum die u noemt. De aarde en de mensheid zijn allang begonnen aan de omwenteling en de transformatie.

Wij werken al sinds eeuwen aan inspiratie en vernieuwingen. Vandaar dat de mensheid zoveel vernieuwende mogelijkheden heeft uitgevonden op medisch en technologisch gebied. Als u terugkijkt in de tijd dan lijkt het wel of de mensheid eeuwen heeft stil gestaan met als enige uitvinding de boekdrukkunst. Na 1800 is plotseling een wereld van technologie ontdekt, is innovatie op innovatie gecreëerd, waardoor de mensheid de twintigste eeuw binnenging als de eeuw van de technologie met ongekende mogelijkheden, van wereldomvattende industrialisatie, van krachten die de mensheid ineens eigen werden, van kennis en van wetenschap.

De mensheid leek wel begiftigd door een nieuwe intelligentie, doch dit alles heeft te maken met de instroom van de intuïtieve kennis waarop de gehele wetenschap is gebaseerd. Vanzelfsprekend zijn niet alle uitvindingen direct positief te noemen voor de aarde of de mensheid. Dit proces heeft te maken met de enorme drang van de mens om zich te ontwikkelen in de fijnstoffelijke aard van kijken, om te kunnen reizen onafhankelijk van de zwaartekracht enzovoorts, enzovoorts.

Het zijn spirituele wensen op een grofstoffelijke manier door de technologie ingevuld, evenals de wens om eeuwig te willen leven door middel van de medische wetenschap. Deze wensen zijn diep in de mens geworteld vanuit een spirituele kennis en zij probeert die grofstoffelijk te verwezenlijken. De diepe wensen die de mensheid kent, zullen ondanks de grote krachten die de mensheid in het hier en nu nog remmen, zeer zeker na 2012 steeds meer binnen hun bereik komen. De grote transformatie is, zoals u reeds heeft gehoord, begonnen en zal versnellen en steeds groter worden.

Al hetgeen u ziet is in feite niet negatief voor de mensheid maar een verandering ten goede. In 2012 zal de aarde niet plotsklaps kantelen of omvallen, er zal geen armageddon intreden. De grote veranderingen zijn reeds gaande en na 2012 zal de verdere verschuiving van de aarde in een nieuwe baan zeer zeker nog driehonderd jaar duren. De totale transformatie zal, in uw jaren gerekend, ongeveer vijfhonderd jaar duren.

Dit lijkt voor de mensheid een lange tijd, maar is kosmisch gezien een oogwenk, een seconde. In deze tijd zal de aarde, de mensheid en zelfs de natuur, de flora en de fauna totaal veranderen. De transformatie zal nieuwe energieën geven, yin en yang brengen, maar ook de mensheid enorme spirituele mogelijkheden geven, groter en sterker dan het ooit voor de mens in Atlantis is geweest. Er zal meer harmonie zijn en meer kracht dan de mensheid ooit heeft gekend in welk tijdperk dan ook. Als u dit alles weet, heeft u er graag de beroeringen van de tijd waarin u leeft, voor over.

 

UIT DE SESSIE VAN 3 DECEMBER 2008 TE WESTERLEE

Inleiding

Goedenavond,

Het geeft ons bijzonder grote vreugde opnieuw contact te kunnen maken met u. Om verbinding tot stand te brengen met u en met de lezers, ter verdieping en ter lering. Dat we de stof mogen brengen ter verdieping voor vele groeperingen. Dat we inzichten mogen geven, vooral in de tijd waarin u nu leeft, de tijd waarin u nu de angsten en de twijfels heeft. Over de grote veranderingen in de wereld die wij reeds lang geleden hebben voorzegd en die nu plaatsvinden.

Veranderingen die alles weer op zijn plaats brengen. Die balans en stabiliteit zullen oproepen. Die een nieuwe orde met een beter begrip en een betere verdeling tot stand brengen. Dat zullen de resultaten zijn voor de tijd waarin u nu leeft. Wij begrijpen en zien dat veel mensen angst kennen. Angst voor hetgeen zekerheid zou moeten bieden, angst om schijnzekerheden te verliezen. Wij stellen juist dat angst een slechte begeleider is die niemand helpt, maar mensen slechts in verwarring en in paniek brengt.

Bovendien wordt de angst niet weggenomen wanneer mensen denken aan de toekomst en een datum zoals 2012 als een zwaard van Damocles boven hun hoofd zien. Hun angst is dat 2012 de grote verandering zal brengen door rampen, rampspoed en catastrofes, maar dat is juist alles wat het niet is.

Juist al dat andere zal komen: Meer spiritualiteit en toename van groei. De grote omwenteling is al lang aan de gang. Die gebeurt niet precies in 2012 maar de mensheid verkeert daar al lang in. De omwenteling is al gaande vanaf de Franse revolutie en is nu langzaamaan op zijn hoogtepunt, het punt van verandering gekomen en zal na 2012 weer rustig terugglijden in kalmer vaarwater. En wat het al heeft opgeleverd is, dat de mensheid wakker is geworden.

Dat de mens gedwongen is om gebruik te maken van natuurlijke middelen voor infrastructuur en voor mobiliteit. Dat men in de medische wereld grote veranderingen ziet en dat men steeds meer gebruikmaakt van energetische krachten die door de meridianen van de mens stromen. Daardoor worden verfijnde vormen van acupunctuur en geneeswijzen door middel van spirituele healing, steeds meer algemeen. De mens verandert snel in een spiritueel wezen met begrip over karma en over levenslessen, maar vooral over het feit dat al wat men een ander aandoet op zichzelf terugvalt.

Het zijn grote veranderingen die al gaande zijn en juist door de uitstorting van de Christusenergie, die in 2012 op z‘n hoogtepunt komt, zullen velen worden ingewijd in deze nieuwe kennis. Er zou juist geen angst moeten zijn voor een omwenteling in 2012, maar een begrip dat de omwenteling al lang gaande is. Het begrip dat de mens in een stroomversnelling zit naar nieuwe tijden die veel méér brengen dan dat wat men vreest.

De nieuwe tijd brengt niet alleen de catastrofes die de natuurlijke veranderingen van de aarde sowieso teweeg zouden brengen, maar brengt tevens meer inzicht, meer begrip en het anders omgaan met het milieu, de natuur en met de mens zelf.